2019 Föld Disznó évi útmutató

2019 Föld Disznó évi útmutató

2019 a Föld Disznó éve, a kínai sorsfejtés szakkifejezésével élve: 己亥 Ji-Hai. A Föld Disznó napév kezdete (világidő szerint / UTC): 2019. február 4. 03:14A Föld Disznó holdújév: 2019. február 5. (a feb. 4. 21:03-as újholdat követő nap) Régi sorsfejtési művekben mind a 亥 Hai (Disznó), mind a 己 Ji (Yin Föld) jegyet a gyűjtéssel, felhalmozással és megtartással hozzák összefüggésbe, bár más-más szempontból. Az előbbi olyan, akár a mélységes tenger, melyből a földi élet született vagy a csonthéjas mag, mely magába zártan őrzi a teremtő erőt. Az utóbbi olyan, akár a lágy termőtalaj, lényege az, hogy teret és alapot ad a lehetőségeknek, a létezés szálait szőttesként összefonja, értékeket megőrző, életet fenntartó. Ez az év sokunk számára szólhat a becsben tartott dolgok ápolásáról, mélyről fakadó tudás műveléséről, értékteremtésről, valódi kincseink felfedezéséről, új kezdetekről s már elindított folyamatok gondos fenntartásáról. Te milyen értékeket szeretnél megőrizni az utókor számára? Írta:Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — sorsfejtés tanfolyam — írások A Föld Disznó természete A változásokat a Négypilléres Sorsfejtés (elterjedt nevén: kínai asztrológia, bár vajmi kevés köze van a csillagokhoz) 60-féle pillérrel szemlélteti, melyek közül a 己亥 Ji-Hai (Föld-Disznó) a harminchatodik. Az egyetemes életerő fejlődésének azon állomását tükrözi ez, amikor a Természet elevensége elcsitult, az élet visszahúzódik a talajfelszín alá s elraktározódik, a fák ereje visszatér a gyökerekbe. „Le-leülök egy magányos fa alatt és órákig hallgatom, mint zizegnek lombjai, mint suttognak fülembe tündérregéket.”(Petőfi Sándor) Akárcsak a tavalyi pillér, ez is a Síkvidékek Fája, ami a pillér egészéből fakadó, eredendő, alapvető lényegiség, nem pedig az összetevőinek összességéből adódó vagy azokból kiemelt minőség. Kifejezi...
Sárkány és Kutya – Ég s Föld felkavarodik

Sárkány és Kutya – Ég s Föld felkavarodik

Mit rejt magában a Sárkány s Kutya találkozása? Az adott időszakhoz jelképesen kapcsolódó utalásokat Ázsiában komolyan veszik, részben babonás hitből fakadóan, részben pedig azért, hogy megértsék az adott időszak hatásait, hogy jobban ráhangolódhassanak és kihasználhassák kínálkozó lehetőségeit. A régi magyar naptárban április a Szelek hava, avagy Szent György hava, akit egyébként gyakran ábrázolnak sárkányt legyőző lovagként. Elgondolkodtató egybeesés, hogy a keletiek szemléletében az időkör ötödik – évi viszonylatban a Gergely-naptárban leginkább április hónapjára eső – szakasza szintén a  Sárkány képét tükrözi. Napi viszonylatban mindig a Sárkány jelöli a reggelt (kb 7-9 óra között), az ébredés és mozgásba lendülés időszakát, az emberek ilyenkor kelnek fel vagy kezdik a munkát. Mint azt az Ősvaló honlapon közölt írásaimban többször is igyekeztem hangsúlyozni, az állatképek mögötti fogalmak ősi kínai elnevezései nem tényleges állatokra utalnak, hanem általában valamilyen fejlődési állomással, a világegyetem valamilyen változásával kapcsolatos elvont dolgot fejeznek ki. A Sárkány csak egy jelkép, amit ehhez az elvont időminőséghez kapcsoltak az összefüggések könnyebb megértése, megjegyzése érdekében. Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások Sárkány mint hatóerő Átmenetet képez két évszak (az északi félgömbön a tavasz és nyár, a déli féltekén az ősz és a tél, illetve általánosabb értelemben a keleti Fa és a déli Tűz jegyek) között – így az egyetemes változásokat kormányzó Föld erőt képviseli. Kínai írásjegye (辰) maga is szoros összefüggésben áll a földműveléssel, a szántás idejével: egy embert ábrázol, amint két kezében egy ősi kapát tart. Köznapi jelentéseiben őrzi az idő fogalmát, valamint az ősi életritmus égitestekhez, csillagokhoz való igazodását. Egy I. századi értelmező szótár úgy ismerteti mint „a...
A kínai zodiákus jegyek (Földi Támaszok) eredete

A kínai zodiákus jegyek (Földi Támaszok) eredete

Sokféle értelmezés született már nyelvészektől és történészektől a kínai zodiákus avagy a 12 születési képmás (szakszóval: 地支 Dì Zhī, Földi Támaszok) írásjegyeinek eredetével kapcsolatban: természeti, mezőgazdasági, csillagászati, számtani vonatkozást sejtenek. Ezek mind remek elképzelések, ám alig említenek kapcsolatot a jegyek között, mintha mindegyiket különállóan vizsgálták volna. Márpedig ez a 12 minőség egyetlen változási folyamat (időkör, életkör, a Föld keringési pályája, Nappálya, Napállások, a Hold fényváltozásai) tizenkét szakasza. Ésszerű feltételezés hát, hogy kell lennie egy átfogó elvnek, ami mind a tizenkettőt összeköti. Az elsőként magyar nyelven közölt, a szakma nemzetközi színterén is egyedülálló tanulmányomban a képi ábrázolásból kiindulva rámutatok egy átfogó összefüggésre. Kevésbé valószínű, hogy a kínai nyelv legrégebbi írásemlékei között is megtalálható írásjegyeket egymástól függetlenül, innen‐onnan szedegették volna össze – ahhoz túl sok hasonlóságot fedezni fel bennük. Megosztási irányelvek: A PDF anyagot a szerző (Hornyánszky Simon) írásos engedélye nélkül nem szabad feltölteni sehova, csupán hivatkozni lehet az itt is linkelt oldalra. Sem részeiben, sem egészében nem másolható a tartalma a szerző írásos engedélye nélkül. Kérek mindenkit, tartsa ezt tiszteletben. Letöltés A kutatás eredménye: a „kínai” életkör (zodiákus) nem csillagképeket, hanem változási állapotokat ábrázol – ami alátámasztja azt a gyakorlati alkalmazásból fakadó meglátást, hogy a sorsfejtés nem „kínai asztrológia” a szó szoros értelmében, mert nem bolygómozgások és csillagképek megfigyelésén alapul, hanem pusztán a Nap és a Föld (+Hold) viszonyán. Persze lehet hozzájuk társítani bolygókat, ha szeretnénk, de írásjegyeik alapján nem csillagászati vonatkozásúak – vagy legalábbis jóval kevésbé közvetlenül, mint például a „nyugati asztrológia” kapcsolata az égen megfigyelhető csillagképekkel. Többet szeretnél tudni a Négypilléres Sorsfejtés módszertanáról, elméleti hátteréről, gyakorlati alkalmazásáról? Mindezt mélyen, a szimbólumok rétege mögé hatolva, régi kínai alapművek magyar...
Kapcsolat ötrétű szemléletben

Kapcsolat ötrétű szemléletben

A 靈寶經 Língbǎo jīng az öt eredendő minőség kapcsolat rendszerére épülő kozmológiát és talizmánok készítését tárgyaló mű négyféle napot sorol fel a szerencsésségük tekintetében. Ezek az Ég és Föld alapvető kölcsönhatásait szemléltetik, a Jiǎzǐ-ciklus tagjain alkalmazva az öt változási állapot elvét. Minden pillér egy 乾支 Gānzhī-párból áll, egy felső Égi Cselekvő és egy alsó Földi Támasz részből. 葛洪 Gé Hóng, a korai taoista alkímia meghatározó alakja, a régi hagyományok elemeit enciklopédiaszerűen összefoglaló nagyszabású művében idézi az erre vonatkozó szövegrészeket, majd egy későbbi szakaszban magyarázza meg az elnevezések mögött rejlő elveket: 而靈寶經云,入山當以保日及義日,若專日者大吉,以制日伐日必死 A 靈寶經 Língbǎo jīng azt írja: „Amikor a hegyekbe megyünk, akkor a védett s helyes napok a megfelelőek. Ha ilyen napokon megyünk, nagy szerencsében lesz részünk, de ha egy előre meghatározott napon vagy ártó napon megyünk, akkor bizonyos, hogy meghalunk.” — 抱朴子 Bàopúzǐ – Az Egyszerűséget Átölelő Mester (Prutkay Csaba fordításában) Védett v. értékes nap (bǎorì 保日 v. 寶日) – teremtő kapcsolat Amikor a pillér felső részének állapotából születik az alsó rész állapota, azaz az Égi Cselekvő szüli a Földi Támaszt. A cselekvés teremti meg a körülményeket, ami rendkívüli, „kincset érő” eredményekhez vezethet. 甲午 Jia-Wu (Fa Ló) vagy 乙巳 Yi-Si (Fa Kígyó) napja példa arra, amikor a Fa állapotból Tűz születik, mert 甲 Jia (yang Fa) és 乙 Yi (yin Fa) Cselekvők a Fa állapotát tükrözik, 午 Wu (Ló) és 巳 Si (Kígyó) Támaszok pedig a Tűzét. A 保 bǎo (védett) és 寶 bǎo (értékes) kifejezések azonos ejtésű és bizonyos mértékben rokon jelentésű kifejezések – ami értékes, azt általában óvjuk, becsben tartjuk. Helyes v. megfelelő nap (yìrì 義日) – támogató kapcsolat Amikor a pillér alsó részének állapotából születik a...
Esettanulmány: Visszatérő mintázatok Fa-Kecske években

Esettanulmány: Visszatérő mintázatok Fa-Kecske években

Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant) bővebb szakmai életrajz — sorsfejtés, fengshui tanácsadás — írások Kételyeket eloszlatandóan, illetve a magyar szakirodalomban elsőként, egy átfogó és alapos esettanulmány született, alátámasztandó a Négypilléres Sorsfejtés (avagy kínai asztrológia) mint események előrejelzésében használható módszer hitelességét. Ugyanakkor felhívom a figyelmet az alapelvekre, amelyek ésszerű, tapasztalati tényekkel, visszaigazolásokkal tisztába tehetik a közkeletű ezoterikus zagyvaságokat, jelképtársításokon alapuló üres feltételezéseket, félreértelmezéseket, tévhiteket. A metafizika nem egy hitrendszeren vagy tekintélyelven alapuló tan, hanem a józan ész, megfigyelések, és tapasztalati úton belátható (bár olykor logikai kapcsolatot nem feltétlenül mutató) összefüggések, társítások eszközeivel dolgozó módszer. Mivel a változásokról, az életről szól, lehetőségeket és nem bizonyosságokat képez le, így kimutatásai nem mindig ismételhetőek meg kísérletekkel. Az ősi kínai időszámítás 60-as ciklus szerint működik, vagyis ugyanaz az időminőség 60 időegységenként tér vissza (60 évente, 60 havonta, 60 naponta, 60 kettősóránként). Tehát a 2015-ös 乙未 Yi-Wei (Fa-Kecske) év korábban 1955-ben, azelőtt 1895-ben, azelőtt 1835-ben nyilvánult meg, és így tovább. Most ezeket az éveket vizsgálom meg alaposan a világtörténelmi események tükrében és rámutatok a visszatérő, ismétlődő mintázatokra. Mivel a világmindenségben minden jelenség egyedi, ez az ismétlődés inkább spirális, mint körkörös: nem ugyanaz tér vissza, hanem ugyanazon elv más szinten, más módon. Tehát nem ugyanazon adott esemény fordul elő újra és újra, hanem inkább a látszólag különböző események gyökere, az eredendően közös jellemzője, a mindegyiküket összekapcsoló ugyanazon őselv (principium) nyilvánul meg többször egymást követően. Ezen esettanulmány mindenekelőtt felsorolásszerűen közreadja az egyes évek eseményeit, majd összefoglalja őket a felismert mintázatok alapján és visszavezetve őket egyetlen őselvre (illetve néhány még elemibb őselv kölcsönhatására). Elfogulatlanul hasonlóságokat, fogalomtársításokon alapuló kapcsolatokat, közös pontokat keresve az egyes példákban,...