Mese a Tigris hálátlanságáról

Tigris évében az egyik fontos kölcsönhatás a Hálátlanság Büntetése (無恩之刑 wú ēn zhī xíng), ami olyan helyzetekre hajlamosít, amiben visszaélhetnek az ember bizalmával, kedvességével, becsaphatják, kihasználhatják. Ezt a Tigris, a Kígyó és a Majom jegy találkozása válthatja ki.

Számos nép őriz és ad tovább meséket a hálátlanságról akár állatokat, akár embereket szerepeltetve. Nyugaton (Aiszóposz, ill. Avianus fabuláiban) farkassal, sárkánnyal, esetleg skorpióval, keleten tigrissel vagy kígyóval mesélik. Közös motívum, hogy a segítségnyújtás után a segítő vesztére törnek, illetve az, hogy vita alakul ki a szereplők között arról, hogy mi a hála, és három bírát keresnek fel a tisztázásához. A hármas szám lényeges szerepet tölt be a sorsfejtésben és a taoista tanokban, így erre építettem én is a következő elbeszélést, aminek eredetijei szerintem remekül megragadják az említett kölcsönhatás lényegét, sőt, a kezeléséhez is támpontokat nyújtanak.

Mese a Tigris hálátlanságáról

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fiú, aki az erdő minden állatával barátságban volt. Beszélgetett, sétált, játszott velük. Kedvenc pajtása Tigris volt. Egy nap Tigris megkérte őt, hogy kísérje el a falujába, azt remélvén, hogy így majd zavartalanul hozzáférhet a falubeliek jószágaihoz.
– Nem tehetem, Tigris, hiszen azokat a jószágokat nem neked nevelték, és már így is túl sokat ragadtál el közülük!
– Ha veled nem mehetek, hát magam megyek oda! – szólt ingerülten Tigris, miután elváltak útjaik.

hálátlanság Tigris

A fiú jól ismerte Tigrist, így kivárta az éj leszálltát, és bizony ahogy sejtette: tetten érte, amint épp a karámok felé lopakodik. Rászólt, hogy jobb lenne elmennie, mielőtt a gazdák is észreveszik, mert aztán jönnek majd fáklyákkal meg vasvillákkal. De Tigris csak nevetett rajta, és úgy tett, mintha távozna, majd más úton visszatért a karámhoz, és elragadott egy borjút.

Később ismét találkozott a fiú Tigrissel az erdőben, és barátságuk szellemében megmondta neki, hogy a falusiak nagyon dühösek. Óva intette attól, hogy újra a falu közelébe menjen. Tigris csak nevetett rajta.
– De hát csapdát készülnek állítani! – győzködte a fiú, ám Tigris figyelmen kívül hagyta az intését.

Újra belopakodott a karámokhoz, ám ott egyszer csak belezuhant a neki készített mély verembe. Jól megütötte magát, és nem tudott kimászni. Vicsorgott, bömbölt, karmait a falba mélyesztette, de hiába, folyton visszacsúszott. A falusiak jót nevettek rajta, és ott hagyták étlen-szomjan veszni. Egyedül a fiú vitt neki rizst és teát, de Tigris túl büszke volt, hogy elfogadja. Félresöpörte mancsával, és arra kérte, hogy inkább szabadítsa ki, hiszen barátok volnának. A fiú zavarba jött, mert valóban a barátjának tartotta Tigrist, még a történtek ellenére is. Így hát leeresztett neki egy pallót, amin kimászhatott.

Ám Tigris nagyon éhes volt már, és mancsával a fiú felé kapott, amint felért a pallón. A fiúnak sikerült félreugrania, és kérdőre vonta.
– Miért teszed ezt Tigris? Hiszen épp most mentettelek meg!
– Ilyen a természetem. Nagyon éhes vagyok, és túl kimerült ahhoz, hogy az erdőben vadásszak.
– Hát ennyit jelent számodra a hála? Te becsaptál!
Tigris egyenes jellemű hírében állt, így nem tetszett neki, hogy hazug csalónak tartják. Így szólt: – Nem tudtam, hogy az embereknek mást jelent a hála. Eddig csak veled beszélgettem. Keressünk meg három független bírát, akik majd megerősítik vagy cáfolják, hogy valóban hálával tartozom-e.

A három az szent szám, a fiú igazságosnak tartotta ezt, így hát együtt elindultak. Mentek mendegéltek, míg nem egyszer csak találkoztak a Lóval, aki igen öreg volt már, és lassú mozdulatokkal legelészett. A fiú megszólította:
– Üdvözlet, kedves Ló! Szeretnénk, ha megmondanád őszintén, hogy tudomásod szerint mit jelent az embereknek a hála.
– Ó, de hálátlanok az emberek! Én egész életemben húztam az igát, cipeltem a hátamon a málháikat, menekítettem őket baj idején. Aztán megvénültem, ők pedig utamra bocsájtottak. Azóta itt tengődöm fűcsomókon, és néha találok egy forrást. De végezhettem volna a fazekukban is, a bőrömet meg eladták volna. Hálát nem ismernek az emberek, én mondom!
– Akkor megeszlek ám! – ordított Tigris, és rá is vetette volna magát a fiúra, ha az nem figyelmezteti, hogy még csak egy állattal beszélgettek.
– Jól van na, nem úgy gondoltam – szabadkozott Tigris, és elindultak keresni egy másik bírát.

Mentek mendegéltek, míg nem egyszer csak találkoztak a Kutyával, aki az út mellett kóborolt szomorú fejjel.
– Üdvözlet, kedves Kutya! Szeretnénk, ha megmondanád őszintén, hogy tudomásod szerint mit jelent az embereknek a hála.
– Ó, de hálátlanok az emberek! Én egész életemben őriztem a házukat, elkergettem a betolakodókat, hűséggel és szeretettel néztem rájuk. Aztán megvénültem, ők pedig elzavartak a háztól. Azóta alig találok falatot a maradék fogamra. Hálát nem ismernek az emberek, én mondom!
– Hah, ő is ugyanazt mondta! – szólt Tigris, és már nyalta is a szája szélét. De a fiú emlékeztette, hogy három a szent igazság, még beszélniük kell egy bírával, aki majd dönt.
– De hát kettő egy ellen szólna akkor is.
– Rendben, akkor kérdezzük meg az elragadott borjú anyját. Az ő szava két bíráéval is felér.
– De hát ő meg ellenem szavazna, hiszen megettem a borját!
– A Hármas szentsége biztosítja a pártatlanságát még ilyen helyzetben is – nyugtatta meg a fiú.

Így hát visszamentek, amikor a falubeliek már nyugovóra tértek. A fiú odahívta a Bivalyt, és beszámolt neki a helyzetről. Bivaly tisztelte a Hármast, így nehezen, de beleegyezett, hogy elfogulatlan bírájuk lesz. Arra kérte a vitás feleket, hogy mutassák meg neki pontosan, hogyan is kezdődött az egész.
– Fiú, te hol voltál akkor?
– Itt álltam a verem szélén – felelte a fiú, miután odakísérte a helyszínhez.
– Tigris, te hol voltál akkor?
– Benne voltam a csapdában – felelte Tigris.
– Hm… Fontos, hogy a helyzet minden részletét világosan ismerhessem – mondta erre Bivaly. – Mutasd meg pontosan, hogyan voltál benne!
Tigris fogta magát, és beleugrott a verembe.
– Értem. És ekkor kérted a fiút, hogy segítsen kiszabadulni, ugye? – tudakolta a Bivaly.
– Igen – felelte Tigris és elismételte, amit akkor mondott a fiúnak, csak hogy pontos legyen, és végre a bírájuk meghozza a döntést.
– Értem, köszönöm. Most minden úgy van, ahogy akkor. A helyzet tiszta és világos – nyugtázta Bivaly, és a fiúhoz fordult. – Fiú, most hogy tudod, mit jelent Tigrisnek a hála ebben a helyzetben, segítesz-e neki kijutni?
– Ha neki ez a hála… – ingatta a fejét a fiú, és bár elgondolkodott, végül önfegyelmet gyakorolt lágy szíve fölött. Nem nevette ki Tigrist, csak szótlanul elsétált a veremtől.

Tigris azóta is ott senyvedne, ha az Égből nem eredt volna el az eső. Annyi hullott, hogy megtöltötte a vermet. Tigris kis híján megfulladt, és ez kijózanította. Rádöbbent, hogy tud úszni, így kievickélt a talajra, majd befutott az erdőbe.

Megtanulta a leckét? Talán.

Írta:Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant)

bővebb szakmai életrajzsorsfejtés, fengshui tanácsadássorsfejtés tanfolyamírások

A mese hátteréről

Egy burmai népmesét (Po úrfi és a tigris) vettem alapul a fenti saját elbeszélésemhez. Ebben a tigris esik csapdába és egy fiú szabadítja ki, majd az Okos Nyúl teszi helyre a dolgokat. A másik ihletforrásom egy flamand meseváltozat (A hálátlan sárkány)* volt, amelyben sárkány és lovag szerepel. Onnan azt a mozzanatot kölcsönöztem, hogy egy öreg lóhoz, majd egy kutyához fordulnak, hogy őszintén mondja meg, mit jelent a hála. Összegyúrtam a kettőt, mert a Tigris, a és a Kutya jegy összefüggnek egymással, szövetségesek, így jól illett a mesébe, hogy ők akaratlanul is Tigris javára szólalnak meg.

Az „Ilyen a természetem” felelet egy skorpiós változatból való. Megkéri a skorpió a békát, hogy vegye a hátára, és segítse át a folyón – de aztán a folyó közepén belemar a békába, és mindketten elsüllyednek. Itt is megjelenik a hálátlanság. Tigris jellemzése egyébként nem szerepelt ilyen árnyaltan a forrásműben, ezt saját magam fogalmaztam hozzá a jegyek tulajdonságai alapján.

Kivételesen a vitát eldöntő szerepet nem akartam egy furfangos kópéra bízni, mert a kölcsönhatás gyakran jár olyan helyzetekkel, amiben játszmáznak az emberrel, fondorlattal kihasználják, így visszásnak hatott volna ez a megoldás. Ezért az elemi hatásokat rendező Föld és Víz erőt képviselő Bivaly jegyre esett a választásom. Az elragadott borjú kapcsán meg is lett az oka és helye a történetben. Azért is találtam ezt illőnek, mert mindkét forrásműnél a helyzet tiszta, pontos áttekintése vezetett a megoldáshoz. Nem az erőfölény, nem egészen a csel, amivel visszacsalták a csapdába a hálátlant, hanem a józan, elfogulatlan rálátás. Ez a kulcs a Büntetések kezeléséhez is.

A felhasznált mesékben a tigris, illetve a sárkány örökre csapdában marad. Én szerettem volna Tigrisnek is esélyt adni, hogy észhez térjen. Úgy vélem, ezt mindenki megérdemli.

A fiút névtelenül hagytam, mert úgy vélem, ő a szereplők lelkiismeretét és józanságát képviseli. Figyelmen kívül lehet hagyni, akár többszöri intését is, de nem tanácsos.

* Ez a mese Zalka Csenge Virág: Törpeszarvas és a déli álom című mesekönyvében szerepel (Világszép Alapítvány, Paloznak, 2021)

A Hálátlanság Büntetése

A Kígyó – Majom – Tigris jegyhármas hajlamosít olyan helyzetekre, amelyben visszaélnek a bizalmaddal, hálátlanul viselkednek veled, kihasználnak vagy becsapnak. Előfordulhat olyan is, hogy te léped át a határt, és te harapsz bele az enni adó kézbe. Lehet a kiváltója önkéntelen érzelmi reakció (felindultság, sértettség), elhamarkodott lépés, türelmetlenség, egy meggondolatlan cselekedet. A mesében Tigris többször megsértette a határokat, de a fiú is azzal, hogy túl lágy szívű volt. Segített, pedig tudta, hogy a falusiakat bosszúsak lesznek miatta és lehet, hogy télre a falunak nem marad majd élelme, mert Tigris megfosztja tőlük.

Azonban a fegyelmezettség, a higgadt józanság rendezheti benned a heves érzéseket, elejét véve a túlkapásoknak vagy annak, hogy áldozatul ess mások túlkapásának. Fontos még az őszinte szembenézésre való hajlandóság is, ahogy a mesében is hangsúlyoztam a bírák megszólításánál. Ez segít tisztázni a zavarokat.

Ha a születési képletedben van Majom és/vagy Kígyó, akkor idén, a Tigris évében hajlamos lehetsz ilyen helyzetekbe keveredni. Ha Tigris jegyed van, akkor a Majom ill. Kígyó hónapban, napokon és órákban érdemes a szokásosnál felkészültebbnek lenned. Fontos, hogy megőrizd a higgadtságodat, összeszedettségedet baj esetén is, mert így a gond nem tereli el a figyelmedet. Így tudatában lehetsz annak, hogy mit kíván a helyzet, és annak megfelelően cselekedhetsz. Ez pedig elejét veheti annak, hogy tovább romoljon, még zűrösebbé váljon a helyzet.

2022. május 19. és 31., illetve augusztus 8., 20. és szeptember 1. mindhárom jegyet hordozza, így ezeken a napokon érdemes jobban ügyelned a határok tiszteletben tartására.

Hol tudhatsz meg többet a kölcsönhatásokról?

Kíváncsi vagy, hogy milyen feltételek mellett, milyen jegyekkel érvényesülhet még Büntetés? Kíváncsi vagy a többi jegykapcsolatra, érvényesülésük feltételeire, érvénytelenítésük és kezelésük lehetőségeire? Mindezt példákkal, szemléltető ábrákkal, magyarázatokkal megismerheted a GURUJet Alapítvány meghívására készült 10 alkalmas előadás-sorozatomon. Részleteit az alábbi gombra kattintva olvashatod. Várható kezdete: 2022. február 17. és 10 héten át zajlik majd.

Továbbá, ha a kölcsönhatások mellett az egész sorsfejtési módszer érdekel, akkor az Ősvaló oldalon elérhető, 24 anyagrészből álló tanfolyamomat ajánlom. Tartalmas és szerteágazó ismeretanyagot kínálok, ami számos tanító tudását egyesíti és kiterjedt gyakorlói tapasztalatokra épül. A teljes anyag több mint 1350 oldal, amit tovább bővítenek segédletek, videó- és hanganyagok és gyakorlati példák, illetve részvételtől függően a fórumos beszélgetések is.

Hozzászólás írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Share This