Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSzF) dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A szolgáltatások és tanfolyamok működésével, megrendelési, és fizetési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésre állok. A továbbiakban Felhasználó néven hivatkozom a honlap látogatóira, függetlenül attól, hogy igénybe veszik-e valamely tanácsadási vagy tanfolyami lehetőséget.

Jelen ÁSzF hatálya a Szolgáltató weblapján Szolgáltató weboldalán (osvalo.hu domainen és aldomainjein – a továbbiakban röviden: Ősvaló honlap) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSzF folyamatosan elérhető a következő weboldalról, annak legfrissebb változata érvényes: https://osvalo.hu/aszf

1. A szolgáltató adatai

Név: Hornyánszky Simon e.v. (röviden: Szolgáltató)
Székhely: 3535, Miskolc, Hegyalja út 34.
Nyilvántartási száma: 51490681
Adószáma: 76647024-1-25
Statisztikai számjele: 76647024-8559-231-05
E-mail cím: / +36 (20) 7717366
Bankszámla szám: ERSTE Bank 11600006-30000006-13442766
Tárhelyszolgáltató: https://tarhely.eu/ | Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSzF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSzF 2017. május 4. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A változások a honlapon történt megjelenésüktől lépnek életbe. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az ÁSzF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül; lásd még az ÁSzF 9. pontjában.

3. Igénybe vehető szolgáltatások köre

3.1. A szolgáltatásokra lehet jelentkezni a honlapon keresztül vagy emailben. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendőek.

3.2. Az Ősvaló honlapon kínált szolgáltatások – továbbiakban összefoglaló néven: Szolgáltatás – az alábbiak szerint csoportosíthatóak:

3.3. Amennyiben kedvezményes ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat a kedvezményekről és annak pontos időtartamáról.

4. Rendelés menete

4.1. Felhasználó a jelentkezési űrlapot kitöltve jelentkezhet a Szolgáltatásra.

4.2. Az adatok megadását követően a „Küldés” gombra kattintva tudja elküldeni jelentkezését. A hozzájárulás kérő jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Küldés” gombra kattintással a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSzF-et, az Adatkezelési tájékoztatót és a Jogi nyilatkozatot. Az adatok beküldését követően a Felhasználó emailben tájékoztatást kap a pontos fizetési feltételekről és a jelentkezés véglegesítéséhez szükséges további teendőkről.

4.3. A jelentkezés során csak olyan személyes adatok megadását kérem kötelező jelleggel, amelyre a NAIH-tól az adatvédelmi előírásoknak megfelelően engedély van (lásd: Adatkezelési tájékoztató).

4.4. Felhasználó a teljes vételár megfizetését követően veheti igénybe a Szolgáltatást, illetve a tanfolyam díjának az Ősvaló honlapon közölt részletfizetési lehetőségek szerinti megfizetésével vehet részt a kiválasztott tanfolyamon. Amennyiben külföldről szeretne fizetni, kérem, vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot az e-mail címen.

4.5. A megrendelt Szolgáltatás értékét közvetlenül és előre kérem banki átutalással befizetni (Hornyánszky Simon e.v., ERSTE Bank.: 11600006-30000006-13442766). A számlát a jelentkezéskor megadott számlázási adatokkal állítom ki és a megrendelő alapvetően elektronikusan, vagy külön kérésre postai úton kapja meg.

4.6. A Felhasználó e-mailben visszaigazolást kap jelentkezése sikerességéről a befizetés beérkezését követő legkésőbb 48 órán belül. Ennek a visszaigazoló emailnek a feladási időpontja számít a szerződéskötés időpontjának. Várósor esetén a Szolgáltató igyekszik már a jelentkezési űrlap kitöltése után értesíteni a Felhasználót.

4.7. A Szolgáltató – bár igyekszik ismételten megkísérelni az elküldést – nem felelős azért, ha a Felhasználó a jelentkezéskor megadott email címen nem tudta fogadni a visszaigazoló emailt. Ebben az esetben az adatok helyesbítéséig (lásd ÁSzF 4.8.-4.11. pontjaiban foglaltak) a szerződés nem jön létre.

4.8. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a „Küldés” gombra kattintás előtt javítani tudja a bevitt adatokat, illetve a megszólítását, email címét és hozzájárulásait utólag is, a Salesautopilot által biztosított adatmódosító űrlapon keresztül. Számlázási adatok változása esetén a régi feliratkozás törlésre kerül, és új feliratkozásra van szükség (bár tanfolyami részvétel esetén a feliratkozási listák időfüggő kezelése miatt kézi módosítás történik).

4.9. Fontos, hogy a Felhasználó ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra a Szolgáltatás. A Felhasználó az adatbeküldés után kapott tájékoztató emailben ellenőrizheti megadott adatait, így lehetősége van helyesbíteni. (Lásd még a 4.11. pontot).

4.10. Amennyiben a Felhasználó befizette a Szolgáltatás díját, de téves kapcsolattartási adatokat adott meg és semmilyen módon nem sikerült felvenni a kapcsolatot a Felhasználóval, ez esetben a Szolgáltató – a megrendelés leadását követően legkésőbb 30 napon belül – visszatéríti a díjat (esetleg banki közleményben értesíti a Felhasználót, hogy téves adatokkal került sor a megrendelésre).

4.11. Amennyiben a Felhasználó tévesen adta meg adatait akár a megrendelt Szolgáltatás kiválasztását, akár a kapcsolattartási vagy számlázási adatokat illetően, a szerződés megkötése előtt helyesbítheti az adatait úgy, hogy értesíti a Szolgáltatót annak bármely, az Ősvaló honlapon megadott emailes elérhetőségén írásban. Sikeres befizetés és visszaigazolás esetén megtörténik a szerződéskötés, ez után az elállási jogával (lásd ÁSzF 6. pontja) élve, annak feltételei mentén törölheti eredeti megrendelését és kezdeményezhet új megrendelést.

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

5.1. Banki előreutaláskor a megrendelés teljesítése a fizetés teljesítése után történik meg azt követően, hogy megérkezett az összeg a bankszámlára.

5.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget rajta kívül álló okból történő késedelmes teljesítés esetén (egyéb köztes szolgáltatóknál történő karbantartás (weboldal, bank, stb.). Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott Szolgáltatás vagy tanfolyami jelentkezés szünetel, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

5.3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítését még fizetés előtt visszautasítsa.

5.4. A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy előfizetés esetén, amennyiben az előfizetési díj aktuális részletének kifizetésétől számított fél éven belül nem kerül teljesítésre a Szolgáltatás, a Szolgáltató az előfizetési díj részletének összegét maradéktalanul visszautalja a Felhasználónak (hacsak a felek másként nem állapodnak meg). Amennyiben az előfizetői időszak alatt az előfizetői vagy havi díj emelkedett, az esetleges visszatérítésnél az előfizetési szerződés megkötésekor érvényes ár kerül figyelembevételre.

5.5. A Szolgáltatás teljesítése a választott szolgáltatástól függően történhet online, telefonon, illetve személyesen.
5.5.1. Személyes adatokat tartalmazó digitális írásos anyagok küldésére a Szolgáltató védett ProtonMail csatornát használ, és a Felhasználónak is ezt ajánlja az ilyen jellegű üzenetváltásokhoz.
5.5.2. Telefonon történő egyeztetések, illetve tanácsadás esetén a Felhasználót további költségek nem terhelik, a hívást a Szolgáltató intézi a Felhasználó felé (hacsak a felek másként nem állapodnak meg, vagy a Szolgáltatót előzetes írásos egyeztetés nélkül keresi fel a Felhasználó). A Szolgáltató biztonságos szóbeli üzenetváltásokhoz is ajánl lehetőséget (pl. Signal).

6. Elállás és felmondás joga

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a jelentkezési űrlap elküldésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az általános szabályok szerint a 14 napos határidőbe szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.

6.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót költség nem terheli.

6.3. A Szolgáltató a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

6.4. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.5. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, a Felhasznló csak az általa a Szolgáltató felé megadott e-mail címről a e-mail címre küldött elektronikus levélben tett egyértelmű szándéknyilatkozattal teheti meg. Ehhez használható a következő nyilatkozat minta:

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: Hornyánszky Simon e.v.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatásra/tanfolyami jelentkezésre irányuló szerződés tekintetében: [ide a rendeléskor leadott regisztrációs adatokat kell beírni]
Jelentkezés dátuma:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
Kelt:

A Szolgáltatásra kötött szerződés felbomlásáról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

6.6. Amennyiben a megrendelést követően még a 14 napos elállási hatásidő lejárta előtt megkezdődik a teljesítés (mert nincs várósor, vagy a Felhasználó erre kéri a Szolgáltatót), akkor a Felhasználót nem elállási jog, hanem felmondási jog illeti meg. Ebben az esetben a már teljesített Szolgáltatás értékétől függően a kifizetett összeg fennmaradó részét jogosult visszakérni, de az igénybejelentés menete az elállási jog érvényesítéséhez hasonló (lásd 6.1.-6.5. és 6.7. pontok).

6.7. A Felhasználó nem gyakorolhatja az ÁSzF 6.1. és 6.6. pontjai szerinti jogát

a) a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási és felmondási jogát elveszíti.

b) tanfolyamtól való visszalépésnél, előfizetés esetén az előfizetés időtartama alatt bármikor felmondható az előfizetés. Amennyiben már megosztásra került a tananyag egy része, azok havi díja levonásra kerül a befizetett előfizetési díjból (lásd még c) pont).

c) Jogszabályok által meghatározott további esetekben. Online letöltés esetén a szerződés tárgya egy immateriális formában létező adathalmaz, valamint ehhez az adathalmazhoz való hozzáférés biztosítása. A rendelet immateriális szerzői javak vonatkozásában nem rendelkezik külön az elállási jogról, de ilyen esetekben az eladó jogszerűen hivatkozhat kizárási okként analógiával a szerzői művek csomagolásának felbontására azzal, hogy ebben az esetben a csomagolás felbontásának a szoftver vagy dokumentum a Felhasználó számítógépére történő letöltését tekinthetjük. Tehát, ha a Felhasználó a szoftvert már letöltötte számítógépére vagy megnyitotta a fájlokat, elállási ill. felmondási jogát ezután már nem gyakorolhatja.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

7.2. Ha a jelen ÁSzF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

7.3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSzF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSzF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

7.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az illetékes békéltető testület: a területi gazdasági kamarák mellett működő független testület, melynek célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

8. Panaszkezelés rendje

8.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az e-mail címen közölheti.

8.2. Az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban (emailen) megválaszolom. A panaszt elutasító álláspontot a Szolgáltató indoklással látja el. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9. Szerzői jogok

9.1. Az Ősvaló honlapon található összes tartalom, szöveg, fénykép, hang- és videoanyag Hornyánszky Simon szellemi tulajdonát képezi – kivétel a nem saját csatornáról hivatkozott YouTube videók és a Creative Commons hatálya alá tartozó vagy egyéb forrásból származó képek (lásd a képadatoknál) –, így szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján). Ezek bárminemű – akár részleges – másolásához a szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges.

9.2. Az Ősvaló honlapról vagy annak bármely aldomainjáról cikkeket, információkat átvenni írásbeli hozzájárulás esetén is csak a pontos forrásra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és egyértelműen, élő, érvényes webes linkkel hivatkozik a megadott honlapokra.

9.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain-nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

10. Felelősség korlátozása

10.1. Minden olyan információ, amit az Ősvaló honlapon talál – ideértve a szövegeket, grafikákat és képanyagokat, illetve minden egyéb anyagot, melyet az oldal tartalmaz –, az általános információ gyarapítását szolgálják, nem helyettesítenek orvosi kezeléseket és tanácsokat.

10.2. Szolgáltató nem azonosul az oldalon ajánlott más weboldalak és linkek által forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal.

10.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget:

  • semmilyen, az oldal tartalmával kapcsolatos látogatói megjegyzés vagy diagnózis miatt.
  • sem önállóan, sem együttesen mással, semmilyen direkt vagy indirekt panaszért, kárért, ami ezen weboldal tartalmával, hirdetéseivel vagy az oldalon található egyéb weboldal tartalmával kapcsolatos.

10.4. Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az Ősvaló honlap akadálytalan működését és a vásárlást
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
  • Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei

10.5. Az Ősvaló honlapot működtető személy nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetében, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

10.6. Abban az esetben, ha a Felhasználó bármilyen formában megsérti a jelen ÁSzF-et, a Szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja jelentkezését, megrendelését, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

11. Adatvédelem

Az Ősvaló honlap adatkezelésével kapcsolatosan itt tájékozódhat:

Kelt: Miskolc, 2017. május 4. (e változat megtekintése)
Utoljára módosítva: Miskolc, 2019. február 6.

Hornyánszky Simon e.v.

Share This