A Fa állapotról

Fa sarjA továbbiakban az általában kezdőállapotként tekintett Fa minőség jellemzőit mutatom be néhány kulcsszóra építkezve. Mégpedig a magyar nyelv eszközeivel szemléltetve lényegiségét, hiszen e nyelv felépítése valójában olyan, akár egy fa (lásd gyökrendszer, szóbokrok, -törzsek, -gyökök, terjedelmes hangulatfestő, természetutánzó kifejezések).

Az öt változási állapot rendszerével a változási folyamatokat öt egymástól jól megkülönböztethető állapotokon keresztül lehet vizsgálni. Ezzel az öt minőséggel leírható minden létező jelenség, dolog, esemény, legyen az akár kézzelfogható, akár megfoghatatlan. Mégis ez az öt minőség csakis együtt működőképes, egymás nélkül nem létezhet. Kölcsönösen egymásra hatnak, ugyanazon változási folyamat ötféle szakaszát, ötféle kölcsönhatását képviselik. Ha elméletben kivennénk az egyiket, az egész rendszer összeomlana – éppen ezért hibás, pontatlan „öt elem” néven említeni őket, félreértelmezésekhez vezethet.

A Fa állapot lényegisége

fa állapotEgyszerűen és találóan jellemzi a magyar indulat kifejezés, s annak in- gyöke. Az indulat egy erő, hajlandóság arra, hogy kimozduljunk jelenlegi állapotunkból (innét), elinduljunk, haladjunk (inaljunk) egy cél felé. Belső hajtóerőként mozgásra és cselekvésre (intézkedésre) serkent. Magába foglalja továbbá a dolgok indokát (miért s merre halad), a folyamatok elindítására való képességet (kezdet, kezdeményezőkészség, tettrekészség), a megújulást (új irányba indulást, nekirugaszkodást, lendületvételt, felélénkülést), az átható, átfogó növekedést és terjeszkedést (beleértve a céltudatosságot, befolyásosságot és a másokkal való összefogást is – v.ö. az indák viselkedése).

Ez önmagában se nem jó, se nem rossz. Minden létező dolog törekszik arra, hogy megnyilvánulásának célját terve szerint elérje. Az indulat a továbbhaladásra ösztönző, az akadályokon keresztülhatoló erő. Fa állapotban a dolgok a növények természeti mintájára kihajtanak, növekednek, terjeszkednek, teret hódítanak. Amikor egy növény akadályokba ütközik, akkor megfeszül, megreked a haladásban. Hibázott-e vajon, amikor beleütközött az akadályba? Ellensége-e az az akadály? A természet valójában nem foglalkozik ilyen kettősségekkel. Nem őrlődik a múlt miatt, nem idegeskedik amiatt, hogy lemarad valamiről, hanem folyamatosan alkalmazkodik. A jelenben él, a jövőbe tekint, így előbb-utóbb kikerüli, körülnövi a gátat, új ágakat hajt, új utakat talál a cél, a minden életet tápláló Fényes Nap felé.

Fa magbólA Fa állapot olyan, akár egy mag, amelyben ott rejlik az egész növény, kész tervekkel a megvalósításra. Amikor kifejlődik olyan, mintha előre látná, mit s hogyan kell tennie a célja eléréséhez. Emberként nem feladatunk a természet munkáját elvégezni, beleavatkozni a folyamataiba, átvenni az irányítást. Saját sorsunk kézben tartása, alakítása során az irányítás megőrzése azt jelenti, hogy a Tér s Idő (avagy Föld s Ég) adta keretek között képesek vagyunk a lehetőségeinket teljes lényünkkel, Igaz Emberként alkalmazni a fejlődésünk céljára. Ehhez fontos, hogy saját indítékainkat és korlátainkat világosan lássuk. Céljainkat letisztázzuk és összhangba hozzuk a természet működésével. Az időbeli s térbeli változásokhoz tevékenyen alkalmazkodjunk.

Amikor a Fa állapot megélése harmonikus

…tiszta, rendezett, józan, nyitott, szabad, akkor indulat jellemzi: kedvesség, figyelmesség, szelídség, megbocsátás, tisztelet, becsület, támogatás, útmutatás, türelem, összeköttetések, előrelátás, tisztánlátás, a környezettel összhangban haladás / növekedés / terjeszkedés, megfelelően feszül/lazul, rugalmasan, változtatásra készen talál új utakat (több ágat is hajt egyszerre, beletervezi a váratlant), hajlékonyság, megújuló találékonyság, összpontosítás, céltudatos kitartás, önfenntartás, hajtóerő, az álmodás képessége, az álmok megvalósítására törekvés stb.

Amikor a Fa állapot megélése diszharmonikus

…zavarodott, rendellenes, kizökkent, zárt, korlátolt, akkor rosszindulat jellemzi: harag, mérgelődés, ingerültség, ellenérzés, bosszúszomj, idegeskedés, türelmetlenség, erőszakos törtetés, elkülönülés („a világ ellenem van”), versengés, cinikus, címkéző bírálás, tompa, beszűkült látásmód, önálltató, területféltő magatartás, a környezet uralmának, irányításának, legyűrésének hajszolása, túl feszült/túl laza, a kitűzött irányhoz, saját véleményhez / tervhez / elképzeléshez való makacs ragaszkodás („csak úgy lehet, ahogy én…”), merev hozzáállás, hajthatatlanság, bunkóság, magánakvaló, dacos, elzárkózó viselkedés stb.

A Fa állapot társításai

A Fa állapotra jellemző hang a hagyomány szerint a kiáltó, kiabáló (呼 ), ami az indulat természetes megnyilvánulása. Ez lehet intő (figyelemfelkeltő, ébresztő), indító (haladásra s tettekre ösztönző), de lehet ingerült (támadó, megbénító, megrázkódtató), esetleg incselkedő, ingerlő (bosszantó, bántó, izgató) is – szándékunktól s megnyilvánulásunktól függően.

Érzéklete a látás, a figyelem, ami nem feltétlenül korlátozódik a szemre, bár elsődlegesen ez az érzékszerve. Lehet előrelátó, széles látókörű, tisztánlátó, belátó, leleményes, de lehet rövidlátó, szűklátókörű, vakbuzgó, előítéletes, kötött felfogású is.

Testrészek közül az inak, kötőszövetek, végtagok, körmök kapcsolódnak még hozzá, ami szintén szorosan összefügg az indulattal, hiszen az inak, végtagok mozgásba hozásával indulhatunk csak el. Fa-jellegű testalkat: vékony, magas, általában vékony bőrű, izmai jól láthatóak, szálkásak, karja erős, ujjai jól megragadják a dolgokat, erős fogás jellemzi – egy szóval: inas.

Állatok közül a zsákmányát megragadó tigris, illetve a sürgő-forgó baromfi fűződik hozzá. Színe az üde frissességet tükröző zöld, íze a vérkeringést serkentő savanyú, illatjegye az avas ill. büdös; iránya a kelet, ahol a Nap felkel, évszaka a tavasz, napszaka a reggel, időjárási körülménye a magokat szerteszóró, a növényeket beporzó szél. Ezek mind a természet ébredését, újjáéledését jelenítik meg, az új kezdetet, az új lehetőségeket. Belső szervei, vonatkozó meridiánjai a testben a qi egyenletes áramlását biztosító 足厥陰肝經 lábi halvány yin (máj) meridián és a 足少陽膽經 lábi kis yang (epehólyag) meridián – működésük állapotát a körmök jelezhetik szembetűnően.

A Fa állapot a Hagyományos Kínai Orvoslásban

A Sárga Császár Belső Könyve így foglalja össze a Fa állapothoz társított egyéb összefüggéseket (Tokaji Zsolt fordítása):

„Keleten a szél föltámad, s a mozgása elősegíti a zöld növényzet növekedését, amely még éretlen, s így a savanyú ízt bocsátja ki. A savanyú íz elfogyasztva serkenti a májat, amely így táplálja az inakat és kötőszalagokat. Ha a szél enyhe, akkor minden ép és harmonikus, ha viszont szélsőséges, akkor pusztít és rombol. Ez érvényes az emberi szervezetre is, hiszen, ha valaki haragvón dühöng vagy őrjöng, akkor a mája nem megfelelően fog működni. […] behatol és áthatja a májat; a szemekben nyílik ki; a Jinget a májban raktározza; a betegség, amit okoz, a rémület […] háziállata a baromfi; a gabonája a búza; alkalmazkodik a négy évszakhoz […] az okozott betegsége az izomzatban jelentkezik; szaga a büdös. […] Ha (a szív kórtényezője) a májba hatol be, akkor avas szag jelentkezik.”

Fa mint FűÖsszhangban a Fa állapottal

Ahhoz, hogy a Fa állapotban hangsúlyos időszakokat, élethelyzeteket józanul éljük meg, képesek legyünk megbirkózni velük, alkalmazkodni a változásokhoz, fontos, hogy tisztázzuk az indítékainkat: felismerjük a rosszindulatú hozzáállásunk okait és felfedezzük a jóindulatú törekvéseink forrását. Ahogy a magyar kifejezések is mutatják: jóindulat s rosszindulat egy tőről fakad, egyazon lényegiség két oldaláról van szó. Ráébredve erre, beláthatjuk döntéseink nagyobb összefüggéseit, feldolgozhatjuk a sérelmeinket, elengedhetjük az ellenségeskedési hajlamainkat, feloldozást nyerhetünk, tettekkel túlléphetünk a múltban elkövetett hibáinkon, a kapcsolatokat és a célt újra tisztán láthatjuk magunk előtt, s megindulhatunk felé másokra is tekintettel maradva, figyelmességet gyakorolva.

Emberi vonatkozásban amikor a cél elhomályosul vagy megvalósítás közben megrekedünk, akkor befeszülünk, hajlamosak lehetünk merev szemléletre, az önmagunkba és a cél megvalósulásába vetett bátorságunk meginghat, inunkba szállhat. Úgy érezhetjük, hogy a világ minket hátráltató ellenséggé vált, s a kezünkből kikerült irányítást többleterő kifejtéssel, vélt és valós ellenségeink legyűrésével igyekezhetünk visszaszerezni. Ilyenkor a Fa erő zavarodott módon fejeződik ki, és mások vagy magunk ártalmára lehet. Amikor úgy érezzük, hogy az irányítás a kezünkben van, s tudjuk, mit miért teszünk és merre tartunk, így képesek vagyunk időben alkalmazkodni a változásokhoz, új ösvényeket kitaposni, új szintekre lépni, a környezetünkre ráhangolódva, kapcsolatokat kialakítva terjeszkedni – ilyenkor a Fa erő tiszta, józan módon nyilvánul meg, mások és magunk javára szolgálhat.

Négy fontos kulcs…

…a Fa állapot harmonikus megéléséhez, az élethelyzetek kezelhetőségének felismeréséhez:

Arra figyeljünk, amit kézben tudunk tartani

A körülményeinket nem mindig választhatjuk meg, de a hozzáállásunkat igen. Tudatosan dönthetünk a cselekedeteinkről, figyelmességgel, előrelátó szervezéssel felkészülhetünk a váratlan dolgokra is. Többféle megoldási tervvel megőrizhetjük önfegyelmünket, józan lélekjelenlétünket. Nem hagyjuk, hogy önkéntelen válaszaink, indulataink vegyék ki a kezünkből az irányítást. Olyanba kezdjünk csak bele, amire készen is állunk, de merjünk elindulni. Ez sikerrel és elégedettséggel tölt el minket. Segítségünkre lesz az akadályok leküzdésében, a külső és benső világunk közötti feszültségek helyes kezelésében. Mi döntünk arról, hogy indulatunk végül jóindulatként vagy rosszindulatként nyilvánul-e meg. Hétköznapi izgatószerek (alkohol, nikotin, koffein), zsíros ételek, adalékanyagok kerülése, tiszta forrásvíz, friss zöldségek és esszenciális zsírsavak rendszeres fogyasztása, organikus, természetes tisztálkodószerek használata segíthet tehermentesíteni és megújítani a májunkat, elősegíteni a rendes működését, így életünk is világosabbá, tisztábbá, józanabbá válhat előttünk.

Engedjük el az ágat, hogy megragadhassuk a következőt

Minden döntésünk viszonylagos, csak adott vonatkozásban tekinthető jónak vagy rossznak. Nincs értelme ítélkezni a saját tetteink vagy mások döntései fölött, hiszen idővel vezethetnek olyan következményekhez, amik tükrében épp az ellenkező lehet igaz. Egy jó eredmény utáni elbizakodottság könnyen torkollhat kudarcba. Egy rossz következmény később vezethet előnyökhöz is (lásd a földműves történetét). Nem érdemes egyetlen döntésünk miatt sem görcsölni, a megoldáshoz nem csupán egyetlen út vezethet el. Lássuk be, ha tévedtünk, de ne gátoljon ez minket abban, hogy legközelebb jobban, ügyesebben cselekedjünk vagy hogy változtassunk a kialakult helyzeten. A múlt már elmúlt, a jövő még nincs kialakulva – egyedül a jelen a valódi, itt zajlik az eleven alkalmazkodás, pillanatról pillanatra. Nyújtások, jóga, taijiquan hasznos segítőink lehetnek rugalmasságunk művelésében.

Vegyük észre a teljes képet

Álmaink legyenek megvalósíthatóak, lássuk át az egész folyamatot, a kiindulópontot és az utat is, ne csupán a végcélt, különben túlságosan elrugaszkodhatunk a földről – elszakadva gyökereinktől. Tisztázzuk a miérteket és a hogyanokat is, ne csupán a teendőket. „Lássuk a fától az erdőt!”, s ami még fontosabb: „a magunk szemében is a szálkát” – egy cselekvés nem csupán a célról, az eredményekről vagy akár az útról szól, hanem a cselekvőről is. Mi magunk vagyunk felelősek a tetteinkért és azok következményeiért, nem mások, nem a körülményeink. Továbbá a világegyetem nem állandó kép. Változási folyamat. Tervünket is képlékenyen, megújulásra készen érdemes megalkotni, amiben álmaink, az álmodás folyamata lehet a segítségünkre, hiszen az álomvilágban minden alakítható. Figyelve és összhangban maradva a környezetünkkel minden megvalósulhat a maga idejében. Az elvetett mag kihajt s gyümölcsöt hoz, nincs szükség siettetésre; „a türelem rózsát terem”. Éber figyelmesség (mindful awareness) meditációk, szemlélődés gyakorlatok hasznos eszközök lehetnek az úton.

Egy szárból nő ki minden ág

Sokszor a kevesebb, az egyszerűbb, a letisztultabb jelenti az előnyt, és nem a szerteágazódás. Több lovat nem lehet egyszerre megülni, de össze lehet őket fogni egy kocsi elé! Ragadjuk meg a dolgokat lényegiségük, eredendő természetük által. Ismerjük meg az összekapcsolhatóságukat, a közös nevezőt vagy eredetet. Felfedezve a hasonlóságokat, egymás és a dolgok működésének megértése is könnyebbé válhat.

Írta: Hornyánszky Simon, feng shui és sorsvezetési tanácsadó (Destiny Consultant)

bővebb szakmai életrajzsorsfejtés, fengshui tanácsadásírások

Hozzászólás írása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Share This